Wpłaty na Radę Rodziców
Wpłat na Radę Rodziców
można dokonywać na konto bankowe
Bank Pekao S.A.
Oddział w Olsztynie
nr konta bankowego -
91 1240 5598 1111 0010 5214 4632
(składka podstawowa - 20,00 zł)
 
 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Szkoła Podstawowa w Tuławkach


L.p.

               Zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialni/ uwagiSIERPIEŃ
1.
Przygotowanie szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

28.08 - 01.09. 2017 dyrektor
2.

Przygotowanie pomieszczeń i sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

21.08 – 01.09 2017 dyrektor, nauczyciele
3.
Narady, konferencje przedmiotowo- metodyczne.

21.08 – 15.09. 2017 nauczyciele, wychowawcy
4.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej

30.08.2017 godz. 11.30 dyrektorWRZESIEŃ
1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

04.09.2017
godz. 8.30
dyrektor
2.

Zebranie z rodzicami na temat:
 • wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
 • sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
 • warunków i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
14.09.2017
godz. 16.00
nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych
 • informacje na temat kryteriów oceniania zachowania,
 • przekazanie informacji na temat: warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywania rocznej oceny zachowania, skutków ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
 • wybór Klasowej Rady Rodziców,
 • omówienie zasad współpracy:
14.09.2017
godz. 16.00
wychowawcy klas

 • omówienie szczegółowych warunków realizacji projektu gimnazjalnego

 

wychowawca klasy II G K. Bachura
 • zebranie pisemnych deklaracji (druki OKE) od rodziców w sprawie przystąpienia ucznia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
do 20.09.2017 wychowawca klasy III G A. Orzoł

3.


Przekazanie uczniom informacji na temat:
 • wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
do 8.09.2017 nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych


Przekazanie uczniom informacji:
 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
 • skutkach ustalania nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
do 8.09.2017 wychowawcy
Przekazanie uczniom informacji o zasadach BHP: na zajęciach lekcyjnych, w czasie przerw śródlekcyjnych, w drodze do i ze szkoły, w czasie uroczystości i imprez szkolnych i środowiskowych, na wycieczkach szkolnych, na terenie przylegającym do szkoły, w stołówce szkolnej.

do 8.09.2017 wychowawcy
4.
Spotkanie z Radą Rodziców: wewnątrzszkolne zasady oceniania, zaopatrzenie w podręczniki i przybory szkolne, prawa i obowiązki uczniów, warunki i formy przeprowadzania egzaminu, przedstawienie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego

 14.09.2017
godz. 18
dyrektor, wychowawcy
5.

Przeprowadzanie diagnozy w zakresie pomocy socjalnej dla uczniów (dożywianie i przybory szkolne )   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne
do 08.09.2017 –   14.09.2017 wychowawcy, pedagog szkolny, wychowawcy, nauczyciele
6.
Przygotowanie dokumentacji kształcenia i wychowania:
 • dzienniki zajęć lekcyjnych,
 • dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
 • plany dydaktyczne (wynikowe),
  • plany oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych,
 
 • plany pracy biblioteki, samorządu, kół zainteresowań, zajęć opieki

 


  08.09.2017

 15.09.2017

15.09.2017 po opracowaniu SPP-W do 22.09 


15.09.2017
wychowawcy, nauczyciele
i opiekunowie

7.


Rada Pedagogiczna: zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018
14.09.2017 dyrektor
8.

Posiedzenie  Rady Pedagogicznej: opiniowanie wniosków o nagrodę Wójta Gminy Dywity oraz nagrody Dyrektora szkoły, zatwierdzenie SPW-P.
28.09.2017 dyrektor

9.

 

Dzień Chłopca

 

29.09.2017 wychowawcyPAŹDZIERNIK
1.

 

Ślubowanie uczniów klasy I

 

13.10.2017 J. Tyl
2.

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

13.10.2017 G. Kalwasińska
3.

 

Dzień Papieski – inscenizacja słowno-muzyczna

 

do 20.10.2017 B. Zimnicka
4.

Rada Pedagogiczna (szkoleniowa)- zmiany w prawie oświatowym e-Twining, omówienie zmian w statucie

19 października 2017 dyrektor
5.
Spotkanie z rodzicami

26.10.2017 dyrektor, wychowawcy
LISTOPAD
1.

 

Święto Odzyskania Niepodległości – akademia

 

10.11.2017 H. Kita M. Broński
2.

 

Próbny egzamin gimnazjalny

 

listopad 2017 A. Orzoł
3.

 

Rada Pedagogiczna- zatwierdzenie statutu szkoły

 

23 listopada 2017 dyrektor
4.
Andrzejki


30.11.2017 wychowawcy Samorząd UczniowskiGRUDZIEŃ
1.

 

Mikołajki klasowe.

 

06.12.2017 wychowawcy Samorząd Uczniowski

2.

 

Próbny egzamin gimnazjalny

 

grudzień 2017 nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych A. Orzoł
3.
Spotkanie z rodzicami: informacja dla  rodziców o przewidywanych ocenach z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z zachowania, zasady poprawy ocen
14.12.2017 dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
4.
Jasełka – inscenizacja słowno-muzyczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia
22.12.2017 H. Kita B. Zimnicka

5.

 

Wigilia szkolna

 

22.12.2017 wychowawcy

6.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 


od 23.12.2017 do 31.12.2017
 STYCZEŃ
1.
Wystawienie ocen z przedmiotów i zachowania za I okres

12.01.2018 nauczyciele
2.
Rada Pedagogiczna i zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I okres.

18.01.2018 dyrektor
3.

 

Spotkanie z rodzicami – podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I okres roku szkolnego 2017/2018

 

19.01.2018 godz. 1600 dyrektor, wychowawcy
4.

 

Dzień Babci i Dziadka oraz zabawa karnawałowa

 

20.01.2018 nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
5.

 

Ferie zimowe

 

od 22.01.2018 do 04.02.2018

 
LUTY
1.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej: podsumowanie pracy dydaktyczno –wychowawczej oraz wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

08.02.2018 dyrektor, nauczyciele,
2.

 

Walentynki

 

14.02.2018 Samorząd Uczniowski
3.

 

Próbny egzamin gimnazjalny

 

luty 2018 A. Orzoł
MARZEC
1.

 

Dzień Kobiet

 

08.03.2018 wychowawcy
2.

 

Spotkanie z rodzicami

 

22.03.2018 dyrektor, wychowawcy
3.

 

Dzień Wiosny

 

21.03.2018 G. Kalwasińska M. Dadun
4.

 

Rekolekcje wielkopostne

 

marzec 2018

B. Zimnicka

5.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

29.03.-03.04.2018
 

KWIECIEŃ
1.
Rada Pedagogiczna – prezentacja raportów z ewaluacji wewnętrznej

kwiecień  2018 dyrektor
2.

 

Zewnętrzny egzamin gimnazjalny:

- część humanistyczna 18.04.2018 godz. 9.00, 11.00
- część matematyczno-przyrodnicza 19.04.2018 godz. 9.00, 11.00    -  język obcy nowożytny 20.04.2018 godz. 9.00, 11.00

18, 19, 20, .04. 2018
dyrektor
3.

 

Egzamin próbny klasy II G:

-       część humanistyczna 18.04.2018 godz. 9.00, -       część matematyczno-przyrodnicza 19.04.2018 godz. 9.00,
18- 19.04. 2018
K. Bachura
 

MAJ
1.

 

Rocznica Konstytucji 3-Maja

 

27.04.2018
K. Bachura, kl. 2g
2.
Zebranie rodziców-informacja o proponowanych ocenach rocznych (końcowych) z zachowania i zajęć  edukacyjnych oraz zasady poprawy ocen.
24.05.2018 wychowawcy, dyrektor
3.
Dzień Matki
26.05.2018 wychowawca oddziału przedszkolnego
CZERWIEC
1.
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego: -       część humanistyczna 04.06.2017 godz. 9.00 -       część matematyczno-przyrodnicza 05.06.2017 godz. 9.00 -       język obcy nowożytny 06.06.2017 godz. 9.00

04,05, 06.06. 2018 dyrektor
2.
Dzień Dziecka /uczestnictwo w gminnym festynie z okazji Dnia Dziecka

czerwiec 2018 wychowawcy klas
3.
Rada Pedagogiczna

14.06.2018 dyrektor
4.
Festyn Rodzinny

09.06.2018 Proszę się zgłaszać
5.
Egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową

do 18.06.2018 T. Karpowicz
6.
Klasyfikacja uczniów roczna (końcowa) z zachowania i zajęć edukacyjnych

do 15.06.2018 nauczyciele, wychowawcy
7.
Składanie podań o egzaminy poprawkowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

do 15.06.2018 rodzice, wychowawcy
8.
Rada Pedagogiczna: zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

18.06.2018 dyrektor, nauczyciele
9.
Składanie sprawozdań z pracy kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych, opiekuńczych i  dydaktyczno-wyrównawczych, Samorządu oraz biblioteki

do 18.06.2018 nauczyciele

10.

 

Egzaminy klasyfikacyjne

 

do 21.06.2018 dyrektor
11.
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22.06.2018 dyrektor A. Orzoł
12.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej: podsumowanie pracy dydaktyczno -wychowawczej oraz wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
25.06.2018 dyrektor
13.
Ferie letnie

od 25.06.2018 do 31.08.2018  
14.
Egzaminy poprawkowe.

od 24.08.2018 do 31.08.2018 dyrektor, komisja