Wpłaty na Radę Rodziców
Wpłat na Radę Rodziców
można dokonywać na konto bankowe
Bank Pekao S.A.
Oddział w Olsztynie
nr konta bankowego -
91 1240 5598 1111 0010 5214 4632
(składka podstawowa - 20,00 zł)
 
 

                                                             
                                                       
 

                                                  SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

2017/2018


  

Podstawa Prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. Poz. 1249)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły          I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. Poz. 356).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół         i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) -§ 4.

 

MISJA SZKOŁY

 1. We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
 2. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.
 3. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.
 4. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.
 5. Ściśle współdziałamy z rodzicami, którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.
 6. 6.    Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich „klientów” Szkoły.

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Szkoły Podstawowej w Tuławkach to obywatel Europy XXI wieku, który:

 • w swoim postępowaniu dąży do prawdy;
 • jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy umiejętności przedmiotowych;
 • wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,
 • wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,
 • jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,
 • zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu,

Absolwent Szkoły Podstawowej w Tuławkach to człowiek:

 • umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,
 • twórczo myślący,
 • umiejący skutecznie się porozumiewać się,
 • umiejący stale się uczyć i doskonalić,
 • umiejący planować swoją pracę i ją organizować,
 • to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych,
 • aktywny, ciekawy świata,
 • uczciwy i prawy, przestrzegający prawa,
 • kulturalny, obowiązkowy, samodzielny,
 • promujący zdrowy styl życia, altruista,
 • świadomie wybierający swoją drogę edukacyjno- zawodową,
 • człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.

Cele i zadania szkoły w ujęciu wychowawczo-profilaktycznym:

 

Celem pracy Szkoły jest:

a) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

b) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

c) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

d) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

e) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

f) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

g) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

h) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

i) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

j) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

k) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności                  za zbiorowość;

l) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

ł) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.  

Do zadań Szkoły należy:

 1. Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 2. Zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
 3. Kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów  w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 4. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnozowania w procesie uczenia i nauczania;
 5. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 6. Dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
 7. Wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
 8. Zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 9. Sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

10. Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

11. Przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji edukacyjnych i zawodowych, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych, zajęcia w ramach doradztwa zawodowego;

12. Kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

13. Rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; Kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

14. Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

15. Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

16. Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

17. Prowadzenie edukacji medialnej, w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;

18. Ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

19. Wyposażenie uczniów w wiedzę pozwalającą zapobiegać cyberprzemocy;

20. Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji;

 

W realizacji programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły uczestniczą; 

Nauczyciele i wychowawcy:

 1. Stanowią dobrze przygotowaną, fachową kadrę, nastawioną na jakość kształcenia.
 2. Współpracują w zespołach, są otwarci i twórczy.
 3. Uczestniczą w doskonaleniu i podejmują działania samokształceniowe spełniające ich oczekiwania oraz oczekiwania uczniów i ich rodziców.
 4. Stwarzają warunki, w których uczeń może rozwijać wszystkie sfery swojej osobowości.
 5. Są życzliwi i wrażliwi, troszcząc się o harmonijny rozwój każdego ucznia.
 6. Zachęcają uczniów do twórczych poszukiwań, samodoskonalenia i samokształcenia, uświadamiając im znaczenie samorealizacji w życiu człowieka.
 7. Szanują uczniów, nie urażają ich uczuć i nie naruszają godności osobistej.
 8. Uwzględniają wyniki różnych form sprawdzania wiedzy, w celu polepszenia organizacji procesów edukacyjnych.
 9. Każdy nauczyciel dba o właściwe postawy i wzorce zachowań uczniów.

10. Wychowawcy klas tworzą swoje plany wychowawcze, zwracają uwagę na ich zgodność z programem wychowawczym i profilaktyki szkoły.

 Rodzice/Opiekunowie prawni:

 1. Uczestniczą w życiu szkoły.
 2. Wykazują własne inicjatywy współpracy i pomocy.
 3. Wspólnie z nauczycielami starają się rozwijać problemy wychowawcze i dydaktyczne dziecka.
 4. Są odpowiedzialni za rozwój i wychowanie własnego dziecka oraz współodpowiedzialni za rozwój jakościowy szkoły.
 5. Włączają się w organizację imprez szkolnych skierowanych do uczniów, rodziców i środowiska lokalnego.
 6. Swoją postawą, zaangażowaniem i aktywnością powinni dawać dobry przykład dzieciom.
 7. Sygnalizują o wszelkich negatywnych sytuacjach, zaistniałych na terenie szkoły jak i poza nią, wspólnie z pozostałymi podmiotami starają się rozwiązywać zaistniałe problemy.
 8. Współtworzą pozytywny wizerunek szkoły w środowisku.

 Uczniowie:

 1. Współuczestniczą w życiu szkoły głównie poprzez aktywnie działający Samorząd Uczniowski.
 2. Rozwijają własne zainteresowania – osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości.
 3. Są współodpowiedzialni za swój rozwój i osiągane wyniki nauczania, wykorzystując ofertę edukacyjną szkoły.
 4. Dbają o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.
 5. Starają się panować nad swoimi emocjami – agresją i stresem.
 6. Wiedzą, na czym polega odpowiedzialność za własne decyzje, starają się dokonywać trafnych wyborów.
 7. Z szacunkiem odnoszą się do historii i tradycji szkoły, szanują siebie nawzajem i wszystkich pracowników szkoły.
 8. Są świadomi swoich mocnych i słabych stron, sukcesywnie pracują nad sobą, uczestnicząc w zajęciach szkolnych  i pozaszkolnych, organizowanych przez szkołę, jak i inne instytucje.
 9. Są aktywni i twórczy, swoim działaniem i zachowaniem tworzą pozytywny obraz szkoły w środowisku lokalnym.

10. Uczą się tolerancji i otwartości na inne poglądy, krytycznie je analizując i oceniając w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami i normami społecznymi.

11. Dbają o dobrą atmosferę w szkole.

  Instytucje wspierające działania wychowawczo-profilaktyczne szkoły.

 1. Ośrodek Zdrowia w Tuławkach
 2. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie.
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuławkach.
 4. GKRPA w Dywitach.
 5. Komisariat Policji w Dywitach.
 6. 6.   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNE 

 

Lp

Projektowane działania Treść zadania

Cele szczegółowe

Zadania i sposoby realizacji

Odpowie­dzialne oso­by

Ewaluacja 

 

I. PRIORYTET

UCZEŃ JAKO CZŁONEK RODZINY, GRUPY RÓWIEŚNICZEJ, SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, NARODOWEJ I EUROPEJSKIEJ 

 

 

1

Zapoznanie uczniów z doku­mentacją regulującą życie szkoły.

Świadome uczestnictwo uczniów w procesie wycho­wawczym szkoły.

Omówienie z uczniami obowiązujących do­kumentów regulujących życie szkoły, przy­pomnienie procedur.

Wychowawcy

Analiza dokumentów, ob­serwacja.

 

2

Integracja zespołu klasowego.

Uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron. Na­uka budowania poprawnych relacji rówieśniczych.

Zajęcia integracyjno- asymilacyjne. Organi­zacja i udział w uroczystościach szkolnych i klasowych. Praca w samorządzie szkol­nym.

Wychowawcy

Dokumentacja wycho­wawcy, obserwacja za­angażowania i integracji.

 

3

Tworzenie zespołów i grup za­daniowych na poziomie klasy i szkoły oraz organizowanie harmonogramu ich działań.

Kształtowanie umiejętności pracy w grupie, odpowiedzial­ności za powierzone i wykony­wane działania.

Wybór przedstawicieli samorządu klasowe­go i szkolnego.

Wychowawcy, opiekunowie samorządu.

Dokumentacja samorzą­du.

 

4

Kształtowanie postaw patrio­tycznych

Uczenie szacunku do symboli narodowych, państwowych i religijnych. Poznawanie histo­rii, kultury i tradycji swojego regionu, kraju.

Uczestnictwo w obchodach świąt narodo­wych, państwowych i religijnych. Odwie­dzanie miejsc pamięci, muzeów i wystaw. Uczestnictwo w Konkursie Pieśni Patrio­tycznych "Przegląd Pieśni i Piosenki „Glis­sando”.

Nauczyciele hi­storii, muzyki, wychowawcy

Sprawozdania z imprez i wycieczek.

 

6

Poznawanie odmiennych tra­dycji, współuczestniczenie w kulturze regionalnej, narodo­wej, europejskiej. Znajomość i poszanowanie polskiej trady­cji.

Poznanie tradycji, religii, oby­czajów i zwyczajów innych na­rodów. Wyrabianie pozytywne­go stosunku do pamiątek kul­tury i przyrody.

Zdobywanie wiadomości o tradycjach, kul­turze i religii innych narodów, przy wykorzy­staniu różnych źródeł informacji. Udział w Europejskim Dniu Języków Obcych oraz organizacja "Gminnego Konkursu Kolęd i Piosenek Świątecznych w Językach Ob­cych". Organizacja konkursów o tematyce narodowej oraz szkolnych uroczystości. Udział w projekcie „Warmia moja kraina”, Konkursy plastyczne nt. "Ozdoba świątecz­na", "Kartka wielkanocna".

Nauczyciele hi­storii, religii, muzyki,

j.polskiego,

j.angielskiego i j.niemieckiego, wychowawcy

Sprawozdania z konkur­sów i uroczystości 

 

II. PRIORYTET

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI JAKO INTEGRACJA ROZWIJANIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

 

 

7

Zapoznanie rodziców z doku­mentacją regulującą życie szkoły.

Świadome uczestnictwo rodzi­ców w procesie wychowaw­czym szkoły.

Omówienie z rodzicami obowiązujących dokumentów regulujących życie szkoły, przypomnienie procedur.

Wychowawcy

Analiza dokumentów, ob­serwacja.

 

8

Rozpoznanie środowiska ro­dzinnego uczniów i ich po­trzeb. Współpraca z pedago­giem szkolnym.

Określenie potrzeb ucznia i form pomocy.

Indywidualne rozmowy z uczniami i rodzi­cami. Współpraca z pedagogiem. Prowa­dzenie lekcji uczących różnych technik uczenia się.

Wychowawcy, pedagog.

Dokumentacja wycho­wawcy i pedagoga.

 

9

Angażowanie rodziców w ży­cie szkoły. Aktywne uczestnic­two rodziców w procesie cało­ściowej edukacji dziecka i działalności szkoły.

Aktywny udział rodziców w ze­braniach, wycieczkach, uro­czystościach klasowych i szkolnych. Działanie Rady Ro­dziców. Ustalenie wspólnej z rodzicami strategii i jednolite­go frontu w działaniach mają­cych na celu uzyskanie jak najlepszych wyników w pracy opiekuńczo- wychowawczej.

Zebrania informujące i pedagogizujące ro­dziców. Przeprowadzenie ankiet dotyczą­cych bezpieczeństwa na terenie szkoły. Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców. Imprezy współorganizowane przez rodzi­ców- Dzień Babci i Dziadka, Festyn Ro­dzinny.

Czytanie baśni przez rodziców.

 

Wychowawcy, pedagog

Wyniki ankiet, protokoły posiedzeń Rady Rodzi­ców.

 

10

Partnerstwo

rodziców we współdziałaniu w zakresie dydaktyki, wychowa­nia i opieki.

 

 

 

Kierunek polityki oświato­wej państwa 2017/2018

Podejmowanie działań na te­renie szkoły doskonalących kompetencje wychowawcze rodziców oraz działań związa­nych ze wsparciem socjalnym rodzin potrzebujących. Wspie­ranie rodziców procesie wybo­ru szkoły i zawodu prze ich dzieci.

 

Doskonalenie kompetencji wychowaw­czych rodziców podczas zebrań, indywidu­alnych spotkań ze specjalistami, udział w kampaniach profilaktycznych, korzystanie z fachowej literatury, uczestnictwo w lekcjach otwartych. Szkolenie dla rodziców na temat „Jak zainteresować dziecko książką?”. Spotkania z rodzicami gimnazjum i kl. VII pn. „Zawodowy rodzic”.

Zajęcia w "Szkole dla rodziców".

 

Wychowawcy, pedagog

Wyniki ankiet, protokoły posiedzeń Rady Rodzi­ców. 

 

III. PRIORYTET

WSZECHSTRONNY I HARMONIJNY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI UCZNIÓW

 

 

11

Uczenie samorządności, po­czucia odpowiedzialności za zespół oraz konsekwencji w działaniach i poszanowania mienia swojego, kolegów i szkoły.

Realizacja założeń przyjętych w WZO. Ponoszenie odpowie­dzialności materialnej za zniszczony sprzęt. Troska o wygląd sal. Korytarzy.

Sposoby rozliczania działań uczniów wg zasad przyjętych w WZO. Regularna kon­trola frekwencji. Konkurs na „100% klasę- najlepsza frekwencja w szkole”.

Współuczestnictwo uczniów przygotowanie wystroju korytarzy i sal.

Wychowawcy, pedagog, na­uczyciele

Zapisy w zeszycie obser­wacji wychowawcy. Zmniejszenie ilości go­dzin nieobecnych nie­usprawiedliwionych.

 

12

Przygotowanie uczniów do sa­modzielnego życia. Modelo­wanie postaw asertywnych w relacjach z rówieśnikami.

Posiadanie własnego kodeksu etycznego. Umiejętność bycia asertywnym, obrony swoich praw przy zachowaniu zasad kultury osobistej. Umiejętne odmawianie. Radzenie sobie ze stresem.

Odpowiedni dobór tematyki godzin wycho­wawczych i zajęć z pedagogiem. Redago­wanie gazetek klaso­wych. Stosowanie technik pracy sprzyjają­cych budowaniu at­mosfery zaufania.

Wychowawcy, pedagog

Analiza zapisów w dzien­nikach, spadek agresji słownej i fizycznej- ob­serwacja, wyniki ankiet

 

13

Poznawanie reguł zachowania w różnych sytuacjach i miej­scach.

Tworzenie zbioru norm kultu­ralnego postępowania oraz wzorców zachowań w szkole i miejscach publicznych. Kształ­towanie umiejętności doboru stroju i zachowania adekwat­nego do okoliczności.

Propagowanie właściwych postaw w za­chowaniu. Ocena zachowania własnego i innych. Dyskusje, autoprezentacje. Wyróż­nienie właściwych zachowań (konkursy- „Mistrz Bon Tonu”

Wychowawcy nauczyciele, pedagog.

Obserwacja wyglądu i zachowania uczniów. Karty obserwacji wycho­wawców.

 

14

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Respektowanie praw innych. Wyrażanie opinii i formułowa­nie sądów w sposób taktowny.

Zajęcia doskonalące techniki dyskutowa­nia, wyrażania sądów i opinii. Propagowa­nie pozytywnych wartości przez postawę nauczycieli. Pogadanki, tematyka godzin z wychowawcą i pedagogiem.

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog

Obserwacja zachowania uczniów, mniejsza ilość uwag dotycząca konflik­tów.

 

15

Rozumienie potrzeby umiejęt­ności korzystania z różnych źródeł informacji.

Poznawanie różnych źródeł in­formacji: TV, radio, Internet, encyklopedie, słowniki, wy­dawnictwa naukowe i popular­no- naukowe, czasopisma. Kształtowanie umiejętności krytycznego podejścia do źró­dła.

Praca z komputerem, encyklopedią, słowni­kami, rocznikami statystycznymi, analiza tekstów źródłowych. Zapoznanie z zasada­mi korzystania z biblioteki i centrum infor­macji bibliotecznej. Korzystanie z wiarygod­nych źródeł internetowych.

Bibliotekarz,

wychowawcy, nauczyciele

Sprawne korzystanie z różnych źródeł informa­cji.

 

16

Przygotowanie i przeprowa­dzenie działań wspomagają­cych rozwój uzdolnień i talen­tów.

 

Kierunek polityki oświato­wej państwa 2017/2018

Rozwijanie zainteresowań po­przez wspieranie motywacji wewnętrznej. Poznawanie technik zapamiętywania i uczenia się. Organizowanie warsztatu pracy.

Prezentacja zainteresowań i osiągnięć. Stosowanie różnorodnych technik wspoma­gających proces zapamiętywania i uczenia się. Wymiana doświadczeń.

Wychowawcy nauczyciele

Plany kół zainteresowań, uczestnictwo w konkur­sach i zawodach, traf­ność wyboru szkoły po­nadgimnazjalnej.

 

17

Rozwijanie umiejętności kry­tycznego i logicznego myśle­nia, rozumowania, argumento­wania i wnioskowania.

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek polityki oświato­wej państwa 2017/2018

Rozbudzenie ciekawości po­znawczej uczniów, zachęcanie do wnikliwego spojrzenia na otaczający świat, kształtowa­nie umiejętności, pozwalające w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat.

Odpowiedni dobór tematyki i zadań na za­jęciach lekcyjnych, kołach zainteresowania i dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z przedmiotów matematyki, przyrody, biologii i informatyki.

Organizacja konkursów szkolnych z zakre­su matematyki, przyrody i informatyki- "Konkurs Logicznego Myślenia", Gminny Konkurs Matematyczno- Przyrodniczy, Szkolny Konkurs Geograficzny, Konkurs biologiczny- "Tajemnice anatomii człowie­ka" oraz udział w konkursach międzyszkol­nych tj. "Meditest", "Ekotest", "Konkurs o Lesie".

Nauczyciele matematyki przyrody, biolo­gii i informatyki

Plany kół zainteresowań, uczestnictwo w konkur­sach

 

18

Uświadomienie przez uczniów celów ich dążeń i planów na przyszłość.

 

 

 

Kierunek polityki oświato­wej państwa 2017/2018

Poznawanie siebie, swoich ta­lentów, zainteresowań i uzdol­nień. Podejmowanie proble­matyki wyboru zawodu. Uświadomienie potrzeb i ce­lów działania. 

Organizacja WSDZ w szkole. Prowadzenie zajęć o tematyce zawodoznawczej w kl. VII i klasach gimnazjalnych. Spotkania i kon­sultacje z pedagogiem, oraz specjalistami z zakresu preorientacji zawo­dowej. Groma­dzenie informacji dotyczą­cych szkół i rynku pracy na terenie woje­wództwa. Wycieczki do szkół ponadgimna­zjalnych i zakładów pracy.

Pedagog, wy­chowawcy

Sprawozdania, ankiety.

 

19

Wspieranie uczniów w poszu­kiwaniu pozytywnych wartości.

Umiejętność rozróżniania do­bra i zła. Poszanowanie in­nych, akceptacja i tolerancja dla ich odmienności.

Pokazywanie pozytywnych wartości przez własną postawę nauczyciela, wychowawcy. Organizowanie imprez okolicznościowych. Udział w akcjach charytatywnych i wolonta­riacie np. "Akcja dla Żaczka 2017", "Czer­wonokrzyska Gwiazdka 2017", "Zmień głodne dzieciństwo na godne dzieciństwo 2018".

Wychowawcy, nauczyciele, opiekun SKPCK.

Obserwacja pozytywnych postaw w kontaktach międzyludzkich.

 

20

Upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów.

Promowanie ciekawej literatu­ry i zachęcenie do czytania. Przekonywanie uczniów, że  biblioteka to miejsce, gdzie można znaleźć przyjaciela - książkę i jest to ciekawy spo­sób na spędzanie wolnego

czasu.

 

Wyjazdy do Biblioteki pedagogicznej na za­jęcia edukacyjne m.in. „W labiryncie słów, książek i obrazów” dla klas I – II;

„Każda droga ma swój początek". O sile przyjaźni i odwadze - „Zielony i Nikt" Mał­gorzaty Strzałkowskiej – kl. II-III;

„Niesamowite przygody dziesięciu skarpe­tek (czterech prawych i sześciu lewych)" Justyny Bednarek w czarnym teatrze kl. I – III.

Omawianie lektur szkolnych, czytanie uczniom na zajęciach, słuchanie audiobo­oków, korzystanie z ebooków na lekcji.

Realizacja projektu edukacyjnego „Uwolnij książkę”. Zachęcanie rodziców do czytania dzieciom w domu.

Wychowawcy,

nauczyciele j.polskiego, bi­bliotekarz

Zapisy w dziennikach,

sprawozdania z realizacji konkursów.

 

 

21

Dbałość o piękno mowy ojczy­stej

Przestrzeganie zasad wypo­wiedzi np. wypowiadanie się pełnymi zdaniami. Kultura sło­wa na lekcjach i przerwach, oraz w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami. Stosowanie odpowiedniego ton wypowie­dzi.

 

Liga Ortograficzna w szkole.

Udział w konkursach szkolnych

"Szkolny Konkurs Recytatorski"

w Tuławkach, konkursach zewnętrz­nych tj. "Konkurs Recytatorski im. Marii Zientary­-Malewskiej", Gminny Konkurs Recytatorski "Spotkania z poezją", Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Krystyny Spikert,

Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro.

Nauczyciele j.polskiego i wszyscy na­uczyciele

Zapisy w dziennikach, sprawozdania z realizacji konkursów.

 

 

IV. PRIORYTET

PRZYRODA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO W ŻYCIU CZŁOWIEKA

 

 

22

Propagowanie zdrowego od­żywiania

 

Uczniowie przestrzegają za­sad prawidłowego odżywiania. Potrafią wymienić, jakie pro­dukty są niezbędne w ich co­dziennej diecie. Wiedzą, jak ważne jest spożywanie śnia­dania. Znają przepisy na zdro­we potrawy.

 

Realizacja programów: „Szkoła z witaminą”, „Żyj smacznie i zdrowo”, „Trzy­maj formę”. Prezentacja piramid zdrowego odżywiania. Zajęcia z dietetykiem w szkole podstawowej. Pogadanki na godzinach wy­chowawczych, lekcjach przyrody oraz bio­logii. Konkursy promujące zdrowe odżywia­nie. Pogadanki pielęgniarki szkolnej.

 

wychowawcy,

nauczyciele biologii i przyro­dy, pedagog, dyrektor

 

zapisy w dziennikach,

sprawozdania z realizacji programów,

 

 

23

Upowszechnianie prawidło­wych nawyków higienicznych.

 

Uczniowie przestrzegają za­sad higieny. Potrafią stworzyć warunki higieniczne pracy i otoczenia. Dbają o higienę jamy ustnej. Potrafią dbać o higienę w okresie dojrzewania.

 

Realizacja programu PCK dotyczącego hi­gieny jamy ustnej nt. "Dziel się uśmiechem" oraz konkursy plastyczne, pogadanki,

gazetki informacyjne, min. gazetka PCK,

spotkania z pielęgniarką.

 

wychowawcy,

nauczyciele wf

nauczyciele biologii i wy­chowania do życia w rodzi­nie, Koło PCK,

pielęgniarka szkolna

zapisy w dziennikach.

 

24

Wdrażanie do rekreacji.

 

Uczniowie potrafią wybrać właściwą dla siebie dyscyplinę sportu. Rozróżniają czynne i bierne formy wypoczynku. Ak­tywnie wypoczywają w czasie wolnym.

 

Organizacja rajdów pieszych i rowerowych, wyjazdów na basen i lodowisko. Dni sportu w szkole. Przepro­wadzenie godzin wychowawczych nt. ak­tywnego spędzania wolnego czasu. Orga­nizacja dodatkowych zajęć sportowych np. siatkówka, jiu-jitsu, zajęcia taneczne- „Sol­tare". Organizacja "Pierwszego Dnia Wio­sny" na sportowo. Urozmaicenie godzin wychowania fizycznego- różnorodne dyscy­pliny sportowe.

nauczyciele wf.

wychowawcy

 

zapisy w dziennikach

zdjęcia

 

25

Nauka udzielania pomocy przedmedycznej.

 

Uczniowie znają procedury postępowania do czasu przy­bycia profesjonalnej pomocy. Znają numery ratownicze.

 

Realizacja programów ”Ratujemy i uczymy ratować” oraz "Ratowniczek pomaga Ci po­magać". Lekcje z pielęgniarką- nauka udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia z EDB.

 

pielęgniarka,

wychowawcy,

Koło PCK

 

Zapisy w dziennikach,

gazetki

 

26

Profilaktyka i korygowanie wad postawy i wad wymowy.

 

Zachowują prawidłową posta­wę ciała, wykonując każdą czynność dnia codziennego. Wiedzą, jaką mają wadę po­stawy i jakie skutki jej niekory­gowanie może przynieść w przyszłości. Znają ćwiczenia ją korygujące. Wiedzą, jaką rolę dla zdrowia człowieka odgry­wa aktywność ruchowa.

Wiedzą, jaką mają wadę wy­mowy. Znają ćwiczenia kory­gujące. Korygują wadę wymo­wy na zajęciach z logopedą i w domu.

Badania prowadzone przez nauczyciela w-f i lekarza. Demonstracja plansz, foliogra­mów. Lekcje w-f poświęcone gimnastyce korekcyjnej.

Diagnostyka wad wymowy. Wybieranie od­powiednich zestawów ćwiczeń artykulacyj­nych i dykcyjnych, współpraca z rodzicami.

 

wychowawcy,

nauczyciele wf i gimnastyki ko­rekcyjnej

logopeda

 

zapisy w dziennikach

zdjęcia

testy i ankiety

 

27

Przeciwdziałanie nałogom.

 

Uczniowie znają skutki niosą­ce palenie papierosów, branie narkotyków, picia alkoholu, uzależnienia od komputera. Wiedzą, gdzie może zwrócić się z pomocą.

Spektakle profilaktyczne, pogadanki na go­dzinach wychowawczych, zajęcia z peda­gogiem, pogadanki ze specjalistami- dopa­lacze, gazetka PCK.

 

dyrektor, peda­gog, wycho­wawcy, Koło PCK.

 

Zapisy w dziennikach,

sprawozdania

wyniki diagnozy wstępnej

 

28

Zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom w szkole i poza nią.

 

Zapoznanie uczniów i rodzi­ców z zasadami bezpieczeń­stwa w szkole i poza nią.

Przestrzeganie regulaminów szkolnych oraz podejmowanie działań zmierzających do ko­rygowania niewłaściwych za­chowań.

Realizowanie programów i spotkań doty­czących bezpieczeństwa dziecka w róż­nych miejscach i sytuacjach.

Programy ""Ratowniczek pomaga Ci poma­gać", „Bezpieczni w ruchu drogowym”. Konkurs szkolny- „Chcesz być bezpiecz­nym- bądź widoczny”

Wychowawcy,

Pedagog,

Koło PCK.

Zapisy w dziennikach,

sprawozdania

29

Poznawanie zasad ograniczo­nego zaufania do nieznanych osób składających obietnice, czy oferujących różnego ro­dzaju dobra ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeń­stwa w internecie.   

Kierunek polityki oświato­wej państwa 2017/2018

Znają rodzaje cyberprzemocy. Uczniowie wiedzą, jak reago­wać na cyberprzemoc. Znają instytucje wspierające.

 

Program edukacyjny dla uczniów i rodzi­ców cyfrowobezpieczni. Opracowanie i wdrożenie kodeksu korzystania z telefonów w szkole. Obchody Dnia Bezpiecznego In­ternetu. Pogadanki na godzinach wycho­wawczych i lekcjach informatyki. Informacje w klasach i na korytarzach szkolnych.

 

pedagog, na­uczyciel infor­matyki,

wychowawcy

 

Zapisy w dziennikach,

sprawozdania.

 

30

Przeciwdziałanie zachowa­niom społecznie nieakcepto­wanym.

 

Wyeliminowanie agresji fizycz­nej i słownej. Włączenie się większej liczby uczniów w konkursy profilaktyczne. Ak­tywny udział uczniów w zaję­ciach pozalekcyjnych.

 

Realizacja tematyki na lekcjach z wycho­wawcami. Konkurs na Mistrza Bon Tonu- wyłonienie i nagrodzenie najbardziej kultu­ralnych, koleżeńskich i życzliwych uczniów. Spektakle profilaktyczne dla uczniów i ro­dziców, filmy edukacyjne. Modyfikacja lub stworzenie Klasowych Kodeksów Etycz­nych. Zapoznanie uczniów ze Szkolnym Kodeksem Etycznym. Grupy wsparcia z programami- „Spójrz inaczej”, „Domowi de­tektywi”. Działalność świetlicy środowisko­wej.

 

pedagog,

dyrektor,

wychowawcy,

nauczyciele.

 

ankiety,

wpisy w dzienniczkach uczniów,

wyeksponowanie szkol­nych kodeksów,

gabloty z listami zwycięz­ców konkursów.

 

31

Objęcie opieką sprawców i ofiary przemocy.

Uczniowie wiedzą, do jakich instytucji zwrócić się o pomoc. Wiedzą u kogo szukać pomo­cy na terenie szkoły. Znają procedury obowiązujące w szkole.

Wyłanianie uczniów będących sprawcami i ofiarami przemocy. Diagnozowanie potrzeb i udzielania konkretnej pomocy. Współpra­ca z instytucjami wspierającymi. Zapewnie­nie uczniom na terenie szkoły opieki peda­goga.

 

pedagog,

dyrektor,

wychowawcy,

wszyscy pra­cownicy szkoły.

 

dokumentacja wycho­wawcy klasy i pedagoga

 

32

Rozumienie konieczności ochrony środowiska i dbałość o jego utrzymanie

Kształtowanie aktywnych po­staw w działaniach na rzecz środowiska. Zrozumienie ko­nieczności zachowań ekolo­gicznych. Poznawanie piękna przyrody  w regionie i umiejęt­ność doceniania go.

 

Zaangażowanie w problematykę ekologicz­ną- wykonywane projektów, czynne uczest­nictwo w akcji „Sprzątanie świata”, dbałość o otoczenie szkoły. Warsztaty ekologiczne dla kl. VII i gimnazjum. Akcja dokarmiania ptaków zimą, zbiórka pieniędzy na karmę dla zwierząt.

 

Wychowawcy, nauczyciele biologii

Sprawozdania

33

Współpraca z rodzicami w po­konywaniu trudności związa­

nych z okresem dojrzewania.

Próby rozwiązywania proble­mów wieku dojrzewania. Po­dejmowanie rozmów na tema­ty: koleżeństwo, przyjaźń, mi­łość. Przełamywanie tematów tabu.

Czynny udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, spotkania z pedagogiem i pielęgniarką.

Wychowawcy, pedagog

Analiza dokumentacji

V. PRIORYTET

ROZPOZNAWANIE I PRZEZWYCIĘŻANIE TRUDNOŚCI W NAUCE ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NIEPOWODZENIOM SZKOLNYM

 

34

Diagnoza potrzeb i możliwości uczniów oraz przyczyn trudno­ści i niepowodzeń.

 

 

 

Uczniowie wiedzą, jakie przedmioty sprawiają im pro­blemy. Znają ofertę zajęć szkolnych, na których mogą otrzymać pomoc.

 

Przeprowadzenie diagnoz wstępnych. Ana­liza opinii PPP. Analiza wyników egzaminu i sprawdzianów kompetencji po kl. VI i III. Analiza orzeczeń i opracowanie IPET-ów,

Wychowawcy,

nauczyciele,

dyrektor,

pedagog.

 

Zapisy w dziennikach

raportu,

protokoły rady

 

35

Wspomaganie uczniów w celu przezwyciężenia trudności w ścisłej współpracy z rodzicami.

Uczniowie systematycznie uczęszczają na wybrane lub zalecone zajęcia. Wyniki w na­uce oraz wyniki zewnętrznych egzaminów wzrastają (jeden stanin). Uczniowie wiedzą, że rodzice są na bieżąco informowani o ich trudnościach i osiągnięciach. Są motywowani w domu do przezwyciężania trudności w nauce.

 

Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrów­nawczych, korekcyjno- kompensacyjnych, rewalidacyjnych, o charakterze socjotera­peutycznym, logopedycznych, organizowa­nie konsultacji i zajęć przygotowujących do egzaminu, koła zainteresowań. Ścisła współpraca z rodzicami.

wszyscy na­uczyciele

 

Zapisy w dziennikach

raportu,

protokoły rady

oceny uczniów,

 

36

Współpraca ze specjalistami.

Uczniowie uczęszczają na za­jęcia specjalistyczne. Wyniki w nauce są lepsze.

 

Organizacja zajęć specjalistycznych w szkole. Konsultacje dla rodziców, pedago­gizacja rodziców.

 

pedagog,

logopeda,

oligofrenopeda­gog.

Zapisy w dziennikach

oceny uczniów.

 

 

opracowały

M. Dadun

G. Kalwasińska

J. Nowicka