Wpłaty na Radę Rodziców
Wpłat na Radę Rodziców
można dokonywać na konto bankowe
Bank Pekao S.A.
Oddział w Olsztynie
nr konta bankowego -
91 1240 5598 1111 0010 5214 4632
(składka podstawowa - 20,00 zł)
 
 


Logopeda
                                                                                                                           Godziny pracy logopedy:
                       Barbara Mamajek                                                                                   
                             Aleksandra Bójko /zwolnienie/                                      
                                       
                              WARTO  OBEJRZEĆ:                                      

ROZGRZEWKA LOGOPEDYCZNA
ĆWICZENIA ARTYKULACYJNE
ĆWICZENIA WARG I JĘZYKA
ĆWICZENIA PIONIZACJI JĘZYKA

ĆWICZENIA ODDECHOWE 1
ĆWICZENIA ODDECHOWE 2
ĆWICZENIA ODDECHOWE 3
ĆWICZENIA ODDECHOWE 4
ĆWICZENIA ODDECHOWE 5
ĆWICZENIA ODDECHOWE 6

WWW.MIMOWA.PL - ĆWICZENIA ODDECHOWE, ARTUKULACYJNE, WSPIERANIE MOWY

WARTO PRZECZYTAĆ :
 
 

Etapy rozwoju mowy dziecka


 
 • 2-3 msc – głużenie – samorzutne wydawanie dźwięków. Jest to etap w rozwoju mowy, który występuje u wszystkich dzieci – niezależnie od tego, czy dziecko ma prawidłowy czy uszkodzony narząd słuchu. Głużenie ma charakter przypadkowy i nie spełnia funkcji komunikacyjnej. Są to różnego rodzaju dźwięki typu: agu, ga, kli, tli, ge.

 

 • 6 msc gaworzenie – zamierzone i świadome powtarzanie dźwięków. Pełni ważną funkcję rozwojową, ponieważ jest przygotowaniem do mówienia. Dźwięki te są już tworzone celowo, choć nie mają żadnej treści ani znaczenia dla dziecka. Są to dźwięki typu: ga ga, ma ma ma, gi gi gi.

 

 • Do 1 roku życia powinny pojawić się już głoski a, e, i, m, b, p, d, t. Dziecko powtarza już pierwsze sylaby, którym nie przypisuje znaczenia. Mogą również pojawiać się już 2-3 wyrazy.

 

 • 1 – 2 rok życia – pojawiają się kolejne głoski: n, ś oraz k, g, ć. To etap kiedy dziecko nazywa wszystko, co jest w zasięgu jego wzroku. Charakterystyczne jest wymawianie pierwszej sylaby lub końcówek wyrazów, np. mi (miś), da (daj), ać (zobacz).

 

 • 2 – 3 rok życia – pojawiają się kolejne głoski. Dziecko powinno już artykułować m. in.: t, d, n, l, ś, ź, ć, dź, f, w. Budowane są pierwsze zdania, zwykle 2 - 3-wyrazowe. Początkowo są to zdania twierdzące, później pytające i rozkazujące.To przełomowy okres w rozwoju mowy dziecka.

 

 • 3 rok życia – pojawiają się kolejne głoski. Mogą już występować s, z, c, dz, ale też dziecko ma prawo zastępować je jeszcze głoskami ś, ź, ć, dź. Ponadto głoska r jest zastępowana głoską l lub j. Może jeszcze wymawiać: f jako h, a jako o, e jako a, i jako y. W tym okresie dziecko często buduje słowa z 2 innych wyrazów, np.: zatelefonić (zadzwonić), pomasłować (posmarować masłem).

 

 • 4 rok życia – dziecko powinno już realizować głoski s, z, c, dz. Głoska r może być zastępowana jedynie głoską l. Głoski sz, ż, cz, dż nadal może zastępować innymi głoskami. W tym okresie dziecko powinno mieć już rozbudowane słownictwo. Powinno również opowiadać historyjki obrazkowe, mówić o tym co jest dziś, a co było wczoraj. Może nadal popełniać błędy gramatyczne.

 

 • 5 rok życia – dziecko realizuje już wszystkie głoski (w tym sz, ż, cz, dż, r). Mowa dziecka powinna być zrozumiała, a wypowiedzi – wielozdaniowe. Uwzględniają one kolejność zdarzeń i związki przyczynowo-skutkowe. Powinny być również budowane poprawnie pod względem gramatycznym.

 


 Kiedy do logopedy?

 

 
 • Dziecko podczas artykulacji wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. Niestety, na każdym etapie wiekowym jest to wada, z tego się nie wyrasta! Im dłużej zwlekasz, tym bardziej wada się utrwala.
 • Niepokoją cię zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy lub masz wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy.
 • Twoja pociecha nawykowo mówi przez nos.
 • Po ukończeniu 4 roku życia dziecko zamienia głoski dźwięczna na bezdźwięczne: d na t (np. zamiast domek mówi tomek), w na f (zamiast woda mówi fota), g na k (zamiast gęś mówi kęś), b na p (zamiast buda mówi puta).
 • Nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (czyli a, o, u, e, i, y) pod koniec trzeciego roku życia.

Zastępowanie głosek trudniejszych łatwiejszymi nie jest wadą lecz swoistą cechą rozwoju mowy. Jeżeli jednak podczas wymawiania głosek dziecko nie zastępuje jej inną znaną w języku polskim, lecz wyraźnie ją zniekształca np. gardłowo wymawia głoskę r, potrzebna jest pomoc logopedyczna.