Wpłaty na Radę Rodziców
Wpłat na Radę Rodziców
można dokonywać na konto bankowe
Bank Pekao S.A.
Oddział w Olsztynie
nr konta bankowego -
91 1240 5598 1111 0010 5214 4632
(składka podstawowa - 20,00 zł)
 
 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 
   

 
   
Informacja o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego  

 
Sprawozdanie z pracy zespołu

Karta monitorująca liczbę zrealizowanych godzin wskazanych w ramowych planach nauczaniaAnaliza pracy nauczyciela


 Informacje dotyczące pracy nauczyciela - dodatek motywacyjny

 

 Karta monitorowania konkursów

- nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 
 
 Karta monitorowania konkursów

- nauczyciele przedmiotów humanistycznych  Karta monitorowania konkursów

-nauczyciele języków obcych


  Karta monitorowania konkursów
- nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych


Sprawozdanie z klasyfikacji rocznej/semestralnej uczniów klas I-III SP

 

Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego Edukacja Wczesnoszkolna Sprawozdanie z prowadzenia zajęć pozalekcyjnych Sprawozdanie z realizacji godzin dyrektorskich Sprawozdanie z pracy oddziału przedszkolnego

 

Uczniowie wyróżnieni/ z obniżonymi ocenami z zachowania/ z ocenami niedostatecznymi/ nieklasyfikowani. Charakterystyka klasy


Zestawienie ocen klasa IVZestawienie ocen klasa VZestawienie ocen klasa VIZestawienie ocen klasa VIIZestawienie ocen klasa II GIMZestawienie ocen klasa III GIM


   
   
 DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI NAUCZYCIELAMI:
 
Scenariusz lekcji z języka angielskiego - Grażyna Kalwasińska  
Scenariusz lekcji otwartej z języka angielskiego - Grażyna Kalwasińska
 
Scenariusz zajęć świetlicowych - Aleksandra Bójko  
Scenariusz zajęć logopedycznych - Aleksandra Bójko  
Scenariusz lekcji otwartej - katecheza - Barbara Zimnicka